Joden in de Cariben geopend

Het ver­slag van Denie Kasan op deniekasan.wordpress.com over de ten­toon­stelling Joden in de Cariben willen wij u niet onthouden:

Van­daag is in het Joods His­torisch Museum (JHM) in Ams­ter­dam de ten­toon­stelling ‘Joden in de Cariben’ geopend. Directeur Joel Cahen deed dit …

Lees meer
Wi Rutu cover

Wi Rutu 14/2 december 2014

 

Wi Rutu 14/2 decem­ber 2014

03 – Van de Redactie

04 – Een zeer ges­laagde Kon­makan­dra 8 novem­ber 2014, Paul Koulen

09 – Chi­nese numerieke namen in Suri­name, Wil­iam L. Man A Hing

16 – Ten­toon­stelling Joods His­torisch Museum Ams­ter­dam, Jean …

Lees meer
suri-joods

Suri-Joods

 

In dit project van the­ater­groep Like­minds gaan in Ned­er­land wonende oud­eren van Suri­naamse afkomst op zoek naar joodse invloe­den op de heden­daagse Suri­naamse cul­tuur. Acht deel­ne­mende oud­eren starten met het delen van hun herin­ner­in­gen en ver­halen ron­dom dit thema. …

Lees meer

Slavenregisters

De slaven­reg­is­ters van Suri­name, van eigen­dom­sreg­is­tratie naar geneal­o­gis­che bron

Op 15 juni 1814 werd de slaven­han­del in Suri­name en de andere Ned­er­landse kolo­niale bezit­tin­gen ver­bo­den. Maar aan­vanke­lijk ging de ille­gale slaven­han­del (de zgn. sluikhan­del) gewoon door. Het Gou­verne­ment deed er ook …

Lees meer
De Vervoering - Shantie Singh

Vervoering — Shantie Singh

 

Ver­vo­er­ing

Bij Uit­gev­erij De Geus is onlangs de debu­utro­man Ver­vo­er­ing van Shantie Singh ver­sch­enen, een fam­i­liekro­niek over vier gen­er­aties van een Hin­does­taanse familie.

In 1912 reist de acht­tien­jarige Ramdew per schip van India naar Suri­name. Hij is geronseld …

Lees meer
65744_818684191487495_4838830228226290412_n (1)

Unitätsarchiv Herrnhut

De archief­be­stand­de­len Suri­name (Berbice) van het Archiv der Evan­ge­lis­chen Brüder-Unität in Her­rn­hut kun­nen online wor­den ger­aad­pleegd op www.unitaetsarchiv.findbuch.net. Toe­gangsnum­mer R.15.L bevat o.a. briefwis­selin­gen, kaarten en foto’s. Een deel van het beeld­ma­te­ri­aal is via de …

Lees meer
Schermafbeelding 2014-12-13 om 10.18.00

Asal Oesoel

Sinds okto­ber 2014 is de web­site Asal Oesoel – sub­site van de Indis­che Geneal­o­gis­che Verenig­ing (IGV) – online.

Asal Oesoel is een ini­ti­atief van de redac­tie van De Indis­che Navorscher (DIN), het …

Lees meer

Volkstelling 1921

In 1910 wer­den door het Ned­er­landse gou­verne­ment in Suri­name pogin­gen in het werk gesteld om bij landsveror­den­ing een bevolk­ingsreg­is­ter tot stand te bren­gen. Hier­bij werd tot een telling van de bestaande bevolk­ing besloten en na voor­berei­dende werkza­amhe­den van twee jaar …

Lees meer
1499542_735039789841233_531602081_n

Samenwerking MyHeritage met Aldfaer en Coret Genealogie

Ald­faer, opgericht in 1998, is een gratis genealo­giepro­gramma dat wordt uit­gegeven door de sticht­ing Ald­faer. Als onderdeel van de samen­werk­ing zal MyHer­itage het voortbestaan van het pro­gramma Ald­faer onder­s­te­unen. De nieuwe func­ties in Ald­faer zullen onder meer Smart Match­ing en …

Lees meer