KONMAKANDRA 5 APRIL 2014 AFGELAST

Hier­bij delen wij iedereen mede, dat de Kon­makan­dra die op 5 april 2014 in Den Haag gehouden zou wor­den, door omstandighe­den is afge­last. De dona­teurs van de sticht­ing zijn hierover met een apart e-mail bericht op de hoogte gesteld.

Met …

Lees meer
Schermafbeelding 2014-01-04 om 17.17.54

Wi Rutu 13/2, december 2013 is uit!

Wi Rutu 13/2 – decem­ber 2013

Klik op “Lees meer” voor de Inhoudsopgave …

03 – Van de Redac­tie 04 – Benelle en het duel  – het ware ver­haal, Martha Her­ing 10 -  Mijn naam is Suri­namer: een zeldzame intro­duc­tie, William …

Lees meer

Nieuwjaarswensen 2014

WAN BUN NYU YARI!

Het bestuur en de redac­tie van Wi Rutu wensen alle dona­teurs en belang­stel­len­den een mooi en gezond 2014.

Lees meer

Amsterdam: De Swarte Bocht

The­atre Embassy pre­sen­teert van 21/10 t/m 27/10 een the­atrale route over het slav­erni­jverleden van Ams­ter­dam: Ams­ter­dam: De Swarte Bocht.   Tij­dens de route Ams­ter­dam: De Swarte Bocht komt ons gedeelde verleden door mid­del van instal­laties en the­atrale scenes op speelse en …

Lees meer

Roman ‘Gentleman in slavernij’ door Janny de Heer

Graag bren­gen wij u op de hoogte van het ver­schi­j­nen van de roman Gen­tle­man in slav­ernij. Het boek beschri­jft de lev­ens­geschiede­nis van Johann Dieterich Horst, een Duitser die als jonge man naar Suri­name emi­greerde en daar de rest van zijn …

Lees meer
Schermafbeelding 2013-08-27 om 21.19.55

Wi Rutu 13/1

De nieuwe Wi Rutu, is nu beschikbaar!

Met bij­dra­gen van o.a. De eman­ci­patie voor­bij: Fred­erika Cicilia Jager­shoek en haar nages­lacht. Chinezen met een geë­mancipeerde voorouder.  William Man A Hing

Voor de volledige inhoud­sop­gave van dit num­mer en eerder ver­sch­enen num­mers kunt u 

Lees meer
b3bda106-c572-4ae1-bad7-898c45fc050e

Herdenkingen in 2013

140 jaar Hin­dostaanse Immi­gratie, 150 jaar Afschaffing Slav­ernij, 160 jaar Chi­nese Immigratie.

In ver­schil­lende plaat­sen in Ned­er­land wor­den vele feestelijke, cul­turele, edu­catieve en weten­schap­pelijke activiteiten geor­gan­iseerd. Hier­voor ver­wi­jzen wij u naar onder­staande links.

Zijne Majesteit kon­ing Willem-Alexander en Hare Majesteit …

Lees meer

28 mei 2013 Stamboomcafé bij CBG

Op dins­dag 28 mei vindt bij het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie (CBG) in Den Haag van 17.00 – 19.00 uur het tiende Stam­boom­café plaats.

 Het Stam­boom­café wordt geopend met een korte pre­sen­tatie door onze dona­teur Ank de Vogel. Zij …

Lees meer