Volkstelling 1921

In 1910 wer­den door het Ned­er­landse gou­verne­ment in Suri­name pogin­gen in het werk gesteld om bij landsveror­den­ing een bevolk­ingsreg­is­ter tot stand te bren­gen. Hier­bij werd tot een telling van de bestaande bevolk­ing besloten en na voor­berei­dende werkza­amhe­den van twee jaar …

Lees meer
1499542_735039789841233_531602081_n

Samenwerking MyHeritage met Aldfaer en Coret Genealogie

Ald­faer, opgericht in 1998, is een gratis genealo­giepro­gramma dat wordt uit­gegeven door de sticht­ing Ald­faer. Als onderdeel van de samen­werk­ing zal MyHer­itage het voortbestaan van het pro­gramma Ald­faer onder­s­te­unen. De nieuwe func­ties in Ald­faer zullen onder meer Smart Match­ing en …

Lees meer
2zpseZ

Workshop: Amsterdam en Slavernij

Met de work­shop ‘Ams­ter­dam en slav­ernij’ wil het Stad­sarchief mensen op weg helpen om zelf onder­zoek te doen naar het Ams­ter­damse slav­erni­jverleden en naar de aan­wezigheid van mensen met een Afrikaanse achter­grond in Amsterdam.

Work­shop 1: Ams­ter­dam en slav­ernij Welke …

Lees meer
029gbn

Archief van de familie Tosch

Archief van de fam­i­lie Tosch

Onlangs is het archief van Amsterdams-Surinaamse fam­i­lie Tosch gedig­i­taliseerd. Het archief bevat infor­matie over de plan­tage l’Aventure in Suri­name en over het nages­lacht van Petrus Tosch.

Petrus Tosch werd in 

Lees meer
ctk_lr

Konmakandra zaterdag 8 november 2014

SCHOKKENDE VERHALEN

De Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie organ­iseert op 8 novem­ber 2014 weer een geneal­o­gis­che en his­torische Kon­makan­dra in de Chris­tus Tri­umfa­tork­erk in Den Haag. Twee gerenom­meerde his­torici zullen die dag indrin­gende ver­halen uit de Suri­naamse geschiede­nis toelichten. Onder­w­er­pen waar …

Lees meer
Begraafplaats-Schietbaanweg-1

Ontruiming jongere graven november 2014

BEKENDMAKING

Sticht­ing RK-Begraafplaats Para­maribo In ver­band met de verdere her­in­richt­ing en aan­leg van de infra­struc­tuur van de R.K. Begraaf­plaats aan de Schi­et­baan­weg wor­den nabestaan­den van de hieron­der genoemde overlede­nen opgeroepen zich bin­nen negentig (90) dagen na dagteken­ing te melden op …

Lees meer

Ontruiming oudere graven november 2014

BEKENDMAKING

Sticht­ing RK-Begraafplaats Para­maribo Namen­li­jst van graven die in aan­merk­ing komen voor ruim­ing in de peri­ode Novem­ber 2014 op de R.K. Begraaf­plaats aan de Schi­et­baan­weg. Voor ver­leng­ing grafrecht, 10 jaar, wordt u alsnog in de gele­gen­heid gesteld zich bin­nen negentig …

Lees meer
site-cover-WiRutu-juli-2014

Wi Rutu 14/1 juli 2014

Wi Rutu 14/1 juli 2014

01 – Van de Redac­tie 05 – Bestu­ur­swis­sel­ing, Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie, Paul Koulen 07– Zak­en­vrouwen, buiten­man­nen en sopropo. Over Maria Mar­garetha Smith en Har­riëtte Fakkel, Marie-Claire Fakkel 12 – Het nages­lacht van Ho Meau Long, William …

Lees meer