SSG Nieuwsflits – september 2008

Beste lezers,

Begin september jl. bent u via een speciale editie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond één van de vele begraafplaatsen die Paramaribo kent. In de nu voor u liggende editie brengt het bestuur u op de hoogte van een aantal geplande activiteiten in het komend najaar. Wij staan even stil bij een bijzondere activiteit en een aantal publicaties met directe raakvlakken met Surinaamse genealogie.

Wij hopen dat u in goede gezondheid de afgelopen zomerperiode heeft afgesloten en dat u mede door deze nieuwsbrief geënthousiasmeerd wordt om de komende klimatologisch meestal wat minder zonnige periode gestaag uw familieonderzoek voort te zetten.

Activiteiten in het vooruitzicht

SSG participatie aan Verre Verwandten

Begeleidingsavonden Nationaal Archief

Familieregister 2008

Wi Rutu

Publicatiereeks Herrnhutter Archieven Suriname (HAS)

Overige publicaties

Wanneer u klikt op de onderaanstaande link kunt u het gehele bericht lezen.

Activiteiten in het vooruitzicht
Het jaar 2008 is voor de Amsterdamse tak van de Nederlandse Genealogisch Vereniging (NGV) een jubileumjaar. De Vereniging viert namelijk haar 60-jarig bestaan. In dit kader organiseert deze vereniging een Genealogische markt, alwaar de SSG tot de deelnemende partijen hoort. Onze vertegenwoordiging zal op een zelf in te richten informatiestand het bestaan van onze stichting extra onder de aandacht brengen van onze collegae genealogen. Er zal mondeling en schriftelijk informatie worden verstrekt over de achtergrond en doelstellingen van de SSG. Daarnaast is er een digitale presentatie samengesteld. Ook heeft het publiek de gelegenheid onze publicaties in te zien (en te kopen). Zelf hopen wij door deelname aan deze markt ook wat relaties te leggen met onze zusterorganisaties.

Mocht de belangstelling voor een bezoek aan de markt bij u zijn gewekt; deze zal worden gehouden op zaterdag 27 september a.s. van 10.00 – 17.00 uur in het Wijkcentrum De Meent, Orion 3-5, 1188 AM Amstelveen. De toegang is gratis.

Voor uitgebreide informatie over de organisatie van deze markt en de bereikbaarheid kunt u terecht op de website van NGV afdeling Amsterdam e.o.: http://amsterdameo.ngv.nl/jubileum/geneal.markt.

SSG participatie
De u inmiddels bekende Teleac TV-serie “Verre Verwanten” heeft in het verleden al een ‘Surinaams tintje’ gehad. In twee verschillende afleveringen is een duik genomen in de Surinaamse afkomst van vier niet geheel onbekende personen; toevallig allen van het vrouwelijk geslacht. In de aflevering van zaterdag 27 september a.s. wordt een manspersoon in de gelegenheid gesteld zijn Surinaamse roots met het brede kijkerspubliek te delen. De aflevering heeft voor de SSG een bijzondere betekenis. Twee van onze donateurs – Wonny Stuger en Jean Jacques Vrij – hebben namens de SSG meegewerkt aan de inhoudelijke totstandkoming. Dit heeft als bijkomend effect gehad dat de redactie van deze serie te kennen heeft gegeven de SSG te willen blijven benaderen voor toekomstige afleveringen.

De aflevering wordt op zaterdag 27 september a.s. om 20.15 uur op Nederland 2 uitgezonden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de TV gidsen en website www.verreverwanten.nl.

N.B. Onder de aanwezigen in het publiek zult u een aantal van onze donateurs herkennen!

Oproep – Begeleidingsavonden Nationaal Archief
November a.s. staan, bij voldoende belangstelling, wederom 1 of 2 begeleidingsavonden gepland in het Nationaal Archief te Den Haag; te organiseren voor onze donateurs; voor beginnende en de wat meer gevorderde onderzoekers. Als u van plan bent van de eerstvolgende gelegenheid gebruik te maken, verzoeken wij u, u zo spoedig mogelijk aan te melden via stisurgen@yahoo.com. U ontvangt dan bericht zodra de data bekend zijn. Deze sessies worden steeds geëvalueerd. Over het algemeen worden zij als heel positief ervaren. Menig donateur geeft aan aardig op weg te zijn geholpen met een goede start bij zijn/haar familieonderzoek.

Oproep – Familieregister 2008
Het is gebruikelijk dat u bij de eindejaarseditie van Wi Rutu tevens het Familieregister ontvangt. Voor het komende Familieregister 2008, verzoeken wij alle donateurs uiterlijk 15 november a.s. eventuele adreswijzigingen (vooral ook e-mail adres) alsook wijzigingen en aanvullingen voor de lijsten met familienamen en plantages, door te geven aan het secretariaat; liefst per e-mail naar stisurgen@yahoo.com. Wij vragen u met het in ontvangst nemen van deze nieuwsflits hiervan een aantekening te maken in uw (digitale) agenda.

Wi Rutu
Onze Stichting heeft nog verschillende oudere en nieuwe nummers van Wi Rutu in voorraad. Als donateur hebt u altijd de mogelijkheid nabestellingen te doen; uiteraard zolang de voorraad strekt. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van ons e-mail: stisurgen@yahoo.com.

Publicatiereeks Herrnhutter Archieven Suriname (HAS)
Twee boeken in deze publicatiereeks vragen speciale aandacht, t.w.:
Catalog A, De Herrnhutter gemeente Charlottenburg / The Charlottenburg Moravian Community, 1784 – 1840, onder auteurschap van Mr. N.H.A. Boldewijn, Drs. R. Dors & Prof. Dr. H.E. Lamur, HAS, nr. 1 / Ninsee, publicatiejaar 2007 (ISBN 99914-595-1-0)
Catalog B, De Herrnhutter gemeente Charlottenburg / The Charlottenburg Moravian Community, 1841 – 1848, onder auteurschap van Mr. N.H.A. Boldewijn, Drs. R. Dors & Prof. Dr. H.E. Lamur, HAS, nr. 2 / Ninsee, publicatiejaar 2007 (ISBN 99914-595-0-2).

Kort samengevat bevatten beide boeken een uitgebreide inleiding over de plantages die vanuit Charlottenburg werden ‘bediend’, een analyse/de geschiedenis van de kerstening van hoofdzakelijk de zich aldaar bevindende slaven, de herkomst van en de familieverbanden tussen de slaven. De bijlagen bevatten een overzicht van de familieverbanden op individueel niveau en de transcripties van de ‘Catalogen’ (primair doopgegevens). Doordat deze overzichten zijn aangevuld met de familienamen van bij de emancipatie nog levende slaven, slaan deze publicaties een niet onbelangrijke brug tussen een slavenverleden en het heden van individuen.

Beide publicaties zijn in Nederland (tegen betaling) verkrijgbaar bij het NiNsee te Amsterdam.

Overige publicaties
Van een andere aard is het boek “Surinaamse Parelen uit Brits Indië” van de hand van Bisoendajal Lamberts Birjmohan. Over de inhoud citeren wij hier hetgeen gepubliceerd is op de site van het CBG (www.cbg.nl): “Het boek, waarin overleveringen en persoonlijke ervaringen een belangrijke rol spelen, geeft een beeld van de moeilijke omstandigheden waaronder de (voor)ouders van de familie Birjmohun in Suriname hebben geleefd. Het toont de familiebanden en vertelt over de opofferingen die de familie zich heeft getroost voor een betere toekomst voor haar nakomelingen.
Dit boek is bekroond met de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 2005 (vanuit het CBG). Dit is (o.i.) een bijzondere prestatie rekening houdende met de vrij jonge geschiedenis van de Surinaamse Genealogie. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de site van het CBG, die onderling een link heeft met onze SSG site. Het boek is verkrijgbaar bij het CBG.

Onlangs verscheen bij KIT publishers te Amsterdam het boek: “Stille passanten, Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland”, onder auteurschap van Yvette Kopijn en Hariëtte Mingoen, Amsterdam 2008 (ISBN 978 90 6832 688 8). Deze publicatie is mede uitgegeven in het kader van viering 118 Jaar Javaanse Immigratie in Suriname. Het boek is voorzien van een voorwoord van de inmiddels bijna 100-jarige laatste Gouverneur en eerste President van Suriname Johan Ferrier. In het deel wordt stilgestaan bij de immigratiegeschiedenis van Surinamers van Indonesische afkomst en de trek van de plantages naar de stad (Paramaribo), naar Nederland, naar de plek van oorspronkelijke herkomst en in sommige gevallen de weg terug. In negen persoonlijke portretten van ouderen wordt het verhaal verteld van deze trektocht. Interessant hierbij is dat bij elk individueel verhaal de familieverbanden een belangrijke plaats krijgen. Het boek is verder rijkelijk voorzien van beeldmateriaal (foto’s). Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar www.stichji.javanen.nl

Tot slot wijzen wij u er op dat onze vernieuwde internetsite regelmatig ge-update wordt met informatie dat voor een breder publiek toegankelijk wordt gemaakt. Wij blijven u aanraden onze site ook te raadplegen: www.surinaamsegenealogie.nl (waar u nu dus bent).

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie