SSG Nieuwsflits – speciale editie september 2008

Onderwerp: ontruiming graven.

Geachte donateurs,

[Inleiding]
Met deze speciale nieuwsflits wil het bestuur van de SSG een bijzondere activiteit die in Suriname gepland staat om uitgevoerd te worden, onder uw aandacht brengen. Via formele én informele kanalen hebben wij kennis genomen van de geplande ontruiming van circa 600 graven op de RK- begraafplaats, gelegen aan de Schietbaanweg te Paramaribo.
Het bestuur heeft gemeend onze donateurs hieromtrent te moeten verwittigen, primair vanwege de mogelijk directe familierelatie met donateurs. Daarnaast past het binnen de doelstellingen van de Stichting om informatie die kan bijdragen aan familieonderzoek en familiegeschiedenis door te geven. Wij benadrukken vooraf dat vanwege het privékarakter van deze aangelegenheid de Stichting in belangrijke mate beperkt is in haar mogelijkheden om, anders dan via deze nieuwsflits, in breder verband actie te ondernemen. Uiteraard hebben het bestuur en een aantal donateurs de opties in kaart gebracht en waar mogelijk opgenomen met betrokken instanties.

[Achtergrond]
Op 7 augustus jl. ontvingen wij van Stephen Fokké uit Suriname het volgende e-mailbericht:

“Hierbij breng ik het volgende onder uw aandacht. Gistermorgen, 6 augustus 2008, heb ik in de hoedanigheid van mijn functie als directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), een onderhoud gehad met het Heilig Verbond (HV), het begrafeniskantoor van de RK- begraafplaats. Vanaf oktober 2008 (over pakweg 3 maanden) zal het HV beginnen met het ruimen van ca. 600 graven die 40 jaar of ouder zijn (het oudste gedeelte van de begraafplaats), dit vanwege ruimtegebrek. De begraafplaats met zo’n 30.000 graven is overvol. Er kunnen momenteel alleen nog personen worden begraven die een kelder hebben gereserveerd. Op dit moment is er nog geen alternatieve locatie voor een nieuwe RK-begraafplaats, ofschoon men hierover reeds 10 jaar bezig is met de overheid. Het ruimen van graven is daarom voor als nog de enige optie. De aller-oudste graven (uitgevoerd in baksteen en met een fraaie symboliek) zullen worden behouden. De overige zullen worden geruimd. Het gedeelte waar de 600 graven liggen, is goed voor ongeveer 1 – 1,5 jr begraven, waarna het een na oudste blok met graven aan de beurt komt om geruimd te worden.
Ik stel u in kennis, omdat deze graven geruimd zullen worden, mits de familie voor grafrust, een bedrag van SRD 2.400,- betaalt. Een periode van grafrust duurt 10 jaar, waarna weer verlenging kan worden aangevraagd.”

Wij hebben vervolgens uit Suriname de volgende informatie ontvangen. Op 23 juli 2008 heeft het R.K. Begrafenisfonds “Heilig Verbond” de volgende officiële bekendmaking uitgebracht:

“Het Rooms Katholiek Begrafenisfonds “Heilig Verbond” maakt naar aanleiding van de Wet van 26 juli 2007, SB no. 91, nadere wijziging van de begrafeniswet van 1959 (G.B. 1926 no 117, geldende tekst G.B. 1959 no 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 38) bekend dat:

  • De Rooms Katholieke begraafplaats aan de Schietbaanweg overvol is.
  • 1ste fase zal worden overgegaan tot ruiming van graven ouder dan 40 jaar, gelegen in het gebied grenzend aan de Prinsessestraat en wel in de periode oktober – november 2008
  • Dit gebied afgebakend is en dat nabestaanden die grafrust wensen de gelegenheid hebben zich ter plekke te oriënteren.
  • 2de fase zal worden overgegaan tot ruiming van graven ouder dan 20 jaar en wel vanaf augustus 2009.
  • Degene die grafrust (behouden van graf) wenst, voor graven in de 1ste fase, hiertoe tot 29 september 2008 de gelegenheid heeft dit aan te vragen.
  • Degene die grafrust wenst voor graven in de 2e fase hiertoe de gelegenheid heeft en wel tot uiterlijk juli 2009.
  • Voor grafrust (10 jaar) zal een éénmalig bedrag ad SRD 2.400,- (Tweeduizend vierhonderd SRD) betaald moeten worden (wijzigingen voorbehouden).
  • Belanghebbenden kunnen voor alle terecht bij het kantoor van het Heilig Verbond.

Contact adres: Schietbaanweg # 35, Tel.: 472185 van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 13.00 uur.
In dagblad De Ware Tijd van 12 augustus 2008 heeft de volgende advertentie gestaan:
“Bekendmaking R.K. Begrafenisfonds “Heilig Verbond”
Namenlijst van graven die voor ruiming in aanmerking komen in de periode oktober – november 2008 op de R.K. Begraafplaats aan de Schietbaanweg te Paramaribo. Voor grafrust kan men zich aanmelden op het kantoor aan de Schietbaanweg # 35 tel 472185 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 1.00 uur (zie eerdere bekendmakingen hieromtrent).” Bij dit bericht is de namenlijst van te ruimen graven opgenomen.

[Overwegingen SSG]
Het bestuur van de SSG heeft overwogen of een bredere/collectieve actie in dezen mogelijk en/of wenselijk zou zijn. Daarbij zijn de volgende opties nagegaan:
1.       Het veilig stellen van de grafstenen.
Het zal duidelijk zijn, dat hier alleen de nabestaanden iets over te zeggen hebben. De SSG kan hierin zelf niets doen. Daarnaast is er het probleem dat er dan een geschikte plek voor het grote aantal stenen gezocht moet worden, wat op haar beurt een financieringsvraagstuk met zich meebrengt. Daarnaast hebben wij uit eerste observatie ter plekke geconstateerd, dat het in de meeste gevallen helemaal niet om grafstenen gaat, maar om gemetselde bakken (vaak met tegels bekleed), allang vergane houten kruisen, of onleesbare betonnen platen, e.d. Soms zijn de uiterlijke tekenen van de onderliggende graven helemaal verdwenen.
2.       Het veilig stellen van de stoffelijke resten, of een deel daarvan voor DNA-onderzoek.
Hiervoor geldt onverkort en in nog sterkere mate hetzelfde als bij het vorige punt: de SSG kan zelf niets doen. Dit is sec en om meerdere redenen een privéaangelegenheid van de rechtmatige nabestaanden. Daarnaast menen wij dat vanuit genealogisch oogpunt aan DNA-onderzoek belangrijke beperkingen zijn verbonden, zowel wat betreft geschikt materiaal (aan botten alleen heb je niet genoeg), als wat betreft te trekken conclusies (alleen een richting van verwantschap, maar geen link van persoon tot persoon).
3.       Het veilig stellen van de begrafenisregisters van het Heilig Verbond.
Hierin kan de SSG niet veel meer doen dan contact opnemen met het Heilig Verbond – dat deze registers in beheer heeft – om na te gaan hoe compleetheid, toegankelijkheid en behoud voor de toekomst geregeld is. Daarnaast moet erop gewezen worden dat er gelukkig ook nog de formele overlijdensregisters in de Burgerlijke Stand van Suriname zijn, die veel meer genealogische details bevatten. De overlijdensregisters ouder dan 50 jaar zijn openbaar. Met betrekking tot later overledenen blijft het een kwestie van een uittreksel aanvragen uit deze registers.
4.       Het fotograferen van de stenen.
Wij vertegenwoordigen in juridische zin niet de direct belanghebbenden in deze en kunnen hierin dan ook vrijwel niets betekenen. Toestemming vragen aan de nabestaanden is tevens een niet eenvoudige taak om de simpele reden dat deze mogelijk niet (meer) te achterhalen zijn.

[Conclusie en Vervolg]
De Stichting heeft niet de financiën, de organisatie, de mensen en bovenal de juridische positie ervoor om, behalve dan deze signalering, dit verder op te pakken. Vervolgactie is hoofdzakelijk een privéaangelegenheid. Ter ondersteuning van uw eventuele privé-initiatieven in deze hebben wij het overzicht van de eerste ruimingen RK grafruiming op  website geplaatst; www.surinaamsegenealogie.nl

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie