Richtli­j­nen voor een pub­li­catie in Wi Rutu

Omvang max­i­maal 5000 woor­den inclusief eventuele noten en lit­er­atu­urli­jst (aan het einde van het artikel). Tekst bij voorkeur dig­i­taal aan­lev­eren in Microsoft Word met ver­mi­jd­ing van ambtelijke taal en archaïsch woordge­bruik. Lit­er­atu­urver­wi­jzin­gen in de tekst door tussen haak­jes te ver­wi­jzen naar auteur, jaar­tal, pag­ina, dus: (Hel­man 2003: 56).

Bij afwi­jz­ing van het artikel wordt de auteur in ken­nis gesteld en wor­den wijzigin­gen voorgesteld. De ein­dredac­teur heeft het recht kleine veran­derin­gen aan te bren­gen zon­der over­leg vooraf.

Bij­dra­gen voor Wi Rutu moeten vanzelf­sprek­end geschreven zijn voor een pub­liek dat geïn­ter­esseerd is in fam­i­lieon­der­zoek, maar de vorm kan verschillen.

Het kan gaan om:

  • stuk­jes fam­i­liegeschiede­nis over meerdere generaties
  • ver­halen over indi­vidu­ele per­so­nen uit het verleden
  • beschouwende artike­len over de waarde en beteke­nis van genealogie
  • achter­gron­dar­tike­len over bron­nen die voor genealo­gen van belang kun­nen zijn of over ter­mi­nolo­gie of begrip­pen die een genealoog tegen kan komen tij­dens zijn onderzoek

maar ook bijvoorbeeld:

  • een gedicht of een luchtig essay over iets grap­pigs dat iemand tij­dens de speur­tocht naar zijn vooroud­ers is overkomen…….”

Het e-mailadres van Wi Rutu is: wirutussg@gmail.com