Suri­naamse Almanak

Tussen 1793 en 1928 (met een één­ma­lige voortzetting in 1955) ver­scheen in Suri­name jaar­lijks een almanak, waarin een schat aan infor­matie over het land en zijn inwon­ers werd gepub­liceerd. In de loop der jaren zijn er ver­schil­lende uit­gev­ers geweest en ook de pre­ciese naam varieerde. Suri­naam­sche Staatkundige Almanach, Suri­naam­sche Almanak en De Vraag­baak waren namen waaron­der het werkje bek­end stond. Een aan­tal van deze uit­gaven is in de Konin­klijke Bib­lio­theek in Den Haag aan­wezig en kan daar ger­aad­pleegd wor­den. Ook in het Nation­aal Archief (de nieuwe naam van het Alge­meen Rijk­sarchief) en in andere archieven en bib­lio­theken in Ned­er­land zijn exem­plaren beschik­baar.
Naast aller­lei prak­tis­che infor­matie over bijvoor­beeld de post– en vracht­tarieven bevat de almanak ook veel namen van func­tionaris­sen bij over­heid, kerk, onder­wijs en maatschap­pelijke instellin­gen. Ook kun­nen er adver­ten­ties van bedri­jven in aangetrof­fen worden.

Vast bestand­deel, althans in de meeste jaren, was een lijst van plan­tages met daar­bij diverse gegevens per plan­tage. De namen van de eige­naar, de directeur en de admin­is­tra­teur, de lig­ging, de grootte, het aan­tal slaven en welk prod­uct er ver­bouwd werd, waren de gegevens die meestal ver­meld wer­den. Soms werd ook de naam ver­meld waaron­der de plan­tage bij de slaven zelf bek­end was en de hoeveel­heid pro­duc­tie die het vooraf­gaande jaar gehaald was.
De plan­tageli­jst van de Suri­naam­sche Almanak van 1843 hebben wij voor u volledig overgenomen en gedig­i­taliseerd. U kunt de lijst in twee ver­sies in het for­maat van Acro­bat Reader down­loaden, één ver­sie gerangschikt op plan­ta­ge­naam en één ver­sie op naam van de eige­naar.

Andere Plan­tageli­jsten

Naast de Suri­naamse Almanak zijn er nog andere bron­nen om gegevens over de Suri­naamse plan­tages te vin­den.
Allereerst zijn dat de ver­schil­lende kaarten die in de loop der tijd van Suri­name gemaakt zijn. Op som­mige van deze kaarten zijn de namen van de plan­tages, de namen van de eigenaren, de grootte van de plan­tage en het prod­uct dat er ver­bouwd wordt, ver­meld.
Maar ook uit notar­iële acten kun­nen tal van gegevens over plan­tages gehaald wor­den.
De vol­gende lijsten zijn ons ter beschikking gesteld door KDV architects-Paramaribo. Met toestem­ming van dit bedrijf stellen wij ook u deze lijsten ter beschikking. Ook deze bestanden kunt u in het for­maat van Acro­bat Reader downloaden.

Het gaat om de vol­gende plantagelijsten:

Engelse kaart 1667

Labadis­ten 1686

Wal­raven 1715
Kaart van Wal­raven, maar deze is let­ter­lijk gecopieerd van de kaart van Mogge uit 1686, of van de kaart van de Labadis­ten, eve­neens uit 1686.

Ottens 1718
Kaart van J. Ottens. Deze is deels gekopieerd van de kaart van de Labadis­ten, maar er zijn plan­tages toegevoegd. Waarschi­jn­lijk niet erg betrouwbaar.

Plan­tage Bijlsma 1713–1742
Overzicht van inven­tarisaties van Suri­naamse plan­tages in de peri­ode 1713–1742, door R. Bijlsma, gepub­liceerd in de West-Indische Gids van 1921, pag­ina 325–332. Het gaat hier om notar­iële acten die zich alle in het Ned­er­landse Nation­aal Archief (Oud-Notarieel Archief van Suri­name) bevinden.

Laveaux 1737
Gen­erale Kaart van A. de Lavaux, uit­gave 1737. Deze kaart geeft 440 plan­tages weer, waar­van 5 verlaten.

Laveaux 1770
Gen­erale Kaart van A. de Lavaux, uit­gave 1770. Deze kaart geeft 574 plan­tages weer, waar­van 40 verlaten.