Het 10-stappenplan

Hieron­der leggen wij uit welke eerste stap­pen u het beste kunt nemen, als u begint met uw onder­zoek naar Suri­naamse voorouders.

Stap 1: Alles goed reg­istr­eren en opbergen

Houdt vanaf het begin alles wat u hoort en vindt goed bij in een sys­teem, waarin u ook na lan­gere tijd nog de weg terug kunt vin­den. Ver­meldt bij alles wat u opschri­jft altijd de pre­cieze bron waar de infor­matie van­daan komt. Voor het vast­leggen van de gegevens over geboorte, doop, huwelijk en over­li­j­den en de onder­linge fam­i­liere­laties zijn diverse computerprogramma’s in de han­del. Probeer er één of meer uit. De Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie heeft goede ervarin­gen met het pro­gramma Ald­faer (gratis te down­loaden via http://aldfaer.net).

Stap 2: Onder­zoek in familiekring

Praat eerst met uw fam­i­liele­den. Vraag wat zij weten en ga na of er oude fam­i­liepa­pieren zijn, zoals oude trouw­boek­jes. Ook oude familiefoto’s kun­nen soms een heel ver­haal vertellen. Hier­mee vindt u waarschi­jn­lijk wel diverse per­soon­s­gegevens over uw grootoud­ers en wellicht nog over uw over­g­rootoud­ers, maar dan houdt het meestal wel op. Onder­zoek in de archieven en in de databe­standen die op inter­net gevon­den kun­nen wor­den is dan noodzakelijk.

Stap 3: Volk­stelling Suri­name 1921

Het is voor uw onder­zoek altijd het beste om van het heden terug te werken naar het verleden. Als u in uw gesprekken met fam­i­liele­den niet verder terug in de tijd komt, is de hand­ig­ste ver­vol­gstap de raad­pleg­ing van de Volk­stelling Suri­name 1921. In Suri­name moet u hier­voor naar het gebouw van het Nation­aal Archief Suri­name (zie ook stap 4 en stap 8). In Ned­er­land moet u naar het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie, dat geves­tigd is in het gebouw van het Nation­aal Archief in Den Haag (zie voor het adres stap 6).
In de Volk­stelling Suri­name 1921 vindt u alle in 1921 in Suri­name wonende mensen op huisadres bij elkaar, waar­van de meesten dus tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren zijn. Met de in de volk­stelling gevon­den gegevens, zoals geboorte­data en –plaat­sen en fam­i­liere­laties kunt u later in de reg­is­ters van de Burg­er­lijke Stand verder zoeken (zie stap 4).
Op spe­ciale beeld­scher­men in de studiezaal (vraag de medew­erker van de studiezaal welke u moet hebben) zoekt u de voor u van belang zijnde toe­gan­gen op de volk­stelling op. Deze toe­gan­gen hebben de vorm van ges­cande kaart­jes, opge­bor­gen in dig­i­tale map­pen per eerste let­ter van de achter­naam. Ieder kaartje bevat de verko­rte gegevens van één per­soon en ver­wi­jst naar de lijst waarop de volledige gegevens van de per huisadres wonende per­so­nen ver­meld zijn. Dit zijn de eigen­lijke gegevens van de volk­stelling. En deze lijsten kunt u op micro­fiches raad­ple­gen (zelf­be­di­en­ing) in de studiezaal van het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie. In het Nation­aal Archief Suri­name moet u de fiches aan­vra­gen bij de medew­erk­ers van de studiezaal.

Stap 4: Burg­er­lijke Stand, Bevolk­ingsreg­is­ter en DTB-boeken

De Burg­er­lijke Stand in Suri­name is ingevo­erd in 1828, het Bevolk­ingsreg­is­ter in 1921.
De nog lopende reg­is­ters van de Burg­er­lijke Stand en het Bevolk­ingsreg­is­ter bevin­den zich bij de ver­schil­lende ves­tigin­gen van het Bureau voor Burg­erza­ken. Het Cen­traal Bureau voor Burg­erza­ken is geves­tigd aan de Mr. Jag­ger­nath Lach­mon­straat 170, Para­maribo, tel. 494411.
De oude reg­is­ters van geboorte (1828–1912), huwelijk (1828–1937) en over­li­j­den (1828–1962) berusten bij het Nation­aal Archief Suri­name, Mr. Jag­ger­nath Lach­mon­straat 174, Para­maribo (tel. 430035). Deze zijn open­baar en op de leeszaal deels op micro­fiches) in te zien; http://nationaalarchief.sr

Een deel van de Burg­er­lijke Stand Suri­name is ook op micro­fiches aan­wezig in het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie in Den Haag. Het gaat om de geboortereg­is­ters van Para­maribo 1828–1912, de over­li­j­den­sreg­is­ters van Para­maribo 1858–1962, de huwelijk­sreg­is­ters van Para­maribo 1828–1937 en ver­schil­lende (niet com­plete) reg­is­ters van dis­tricten. Ook is er een serie micro­fiches van de zgn. Slaven­reg­is­ters (voor de inhoud zie stap 8).
In de Burg­er­lijke Stand wer­den tot 1863 alleen vrije per­so­nen (d.w.z. geen slaaf zijnde) opgenomen. Pas bij de Eman­ci­patie op 1 juli 1863 kre­gen de slaven een achter­naam en wer­den zij in de Burg­er­lijke Stand opgenomen. De in 1863 toegedeelde namen staan in het zgn. Eman­ci­patiereg­is­ter. Het orig­i­neel van dit reg­is­ter bevindt zich in het Nation­aal Archief Suri­name, maar de gegevens zijn ook op inter­net te vin­den.
De Doop-, Trouw– en Begraaf­boeken (DTB) van de ver­schil­lende kerke­lijke instellin­gen in Suri­name over de peri­ode vóór de invo­er­ing van de Burg­er­lijke Stand zijn, voor zover ze bewaard zijn gebleven, op micro­fiches in te zien, zowel in het Nation­aal Archief Suri­name als bij het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie in Den Haag. De DTB-boeken van na 1828, wederom voor zover ze bewaard zijn gebleven, bevin­den zich bij de des­be­tr­e­f­fende kerkgenootschap­pen in Suri­name zelf.

Stap 5: Zoeken op internet

Op inter­net is steeds meer infor­matie te vin­den die voor uw onder­zoek naar Suri­naamse vooroud­ers van groot belang kun­nen zijn. Voor een overzicht van belan­grijke web­sites zie de lijsten met externe links elders op de web­site van de Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie.
Wan­neer u uw zoek­tocht op inter­net start is een bezoek aan de web­site van het Nation­aal Archief in Den Haag (www.gahetna.nl) de meest logis­che eerste stap. Via deze site kan namelijk een aan­tal voor de Suri­naamse fam­i­lieon­der­zoeker cru­ciale gegevens­be­standen ingezien wor­den. In de eerste plaats zijn dat de Immi­gratiereg­is­ters van de Chi­nese, de Hin­dostaanse en de Javaanse con­trac­tar­bei­ders vanaf resp. 1853, 1873 en 1873. Daar­naast staat de com­plete inhoud van het Eman­ci­patiereg­is­ter 1863 erop, aange­vuld met gegevens uit de reg­is­tratie van de zgn. tege­moetkom­ings­gelden, die aan de voor­ma­lige eigenaren zijn uit­be­taald. Ook alle Man­u­missies (indi­vidu­ele vri­jlatin­gen) tussen 1832 en 1863, ver­schil­lende gegevens over de Boeroe’s vanaf 1845 en geboorte-, doop-, trouw-, over­li­j­dens– en begrafenis­gegevens van Her­vor­m­den in de 17e en 18e eeuw kunt u er vin­den. U vindt deze gegevens op bovenge­noemde web­site van het Nation­aal Archief in Den Haag en ver­vol­gens onder het tab­blad “Col­lec­tie” onder “Indexen”.

Stap 6: Nation­aal Archief in Den Haag

In het gebouw van het Nation­aal Archief en het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie in Den Haag zelf zijn nog meer voor de Suri­naamse fam­i­lieon­der­zoeker van belang zijnde gegevens te vin­den. Het bezoekadres is: Prins Willem-Alexanderhof 20–22, Den Haag (vlak naast het Cen­traal Sta­tion). Voor open­ingsti­j­den zie de hier­voor al genoemde web­site van het Nation­aal Archief en de site van het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie: www.cbg.nl.
Na (gratis) reg­is­tratie als nieuwe bezoeker aan het Nation­aal Archief of het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie kunt u aan de slag. Maakt u zich het zoeksys­teem zo snel mogelijk eigen. De medew­erk­ers van de studiezalen zijn altijd bereid u op weg te helpen. Op de web­site van het Nation­aal Archief zijn ook de vol­gende onder­zoeks­gid­sen te vin­den (onder het tab­blad “Vraag­baak” onder “Alle onder­zoeks­gid­sen”):
• Ik zoek een Hin­dostaan
• Ik zoek een inwoner van Suri­name
• Ik zoek een plan­tage in Suri­name
• Ik zoek een voorouder die slaaf was in Suri­name
• Op zoek naar onder-officieren en sol­daten bij het leger in West-Indië 1815–1950
• Overzicht van archieven over Suri­name in het Nation­aal Archief

Deze onder­zoeks­gid­sen bevat­ten gegevens over toe­gangsnum­mers, inven­taris­num­mers en inhoud van de voor de Suri­naamse fam­i­lieon­der­zoeker belan­grijk­ste archieven.

Stap 7: Verder in het Nation­aal Archief in Den Haag

Voor uw verdere onder­zoek zijn er behalve de Volk­stelling 1921, de reg­is­ters van de Burg­er­lijke Stand van na 1828 en de DTB-boeken van vóór 1828 dus nog vele andere archieven in het Nation­aal Archief in Den Haag. Apart ver­meldenswaard, omdat er zich veel per­soon­sin­for­matie in bevindt, zijn de vol­gende archieven:
• De wijkreg­is­ters van 1828 tot 1845 in de archieven van het Gemeen­tebestuur (toe­gangsnum­mer 1.05.11.09) en de Gou­verneur Gen­er­aal van de West Indis­che Bezit­tin­gen (toe­gangsnum­mer 1.05.08.01).
• De archieven van de Nieuwe Wees– en Onbe­heerde Boedelka­mer van 1828 tot 1876, waarin zich veel over­li­j­dens­gevens bevin­den (toe­gangsnum­mer 1.05.11.013).
• Het Oud Notarieel Archief 1699–1828 (toe­gangsnum­mer 1.05.11.14) en het Nieuw Notarieel Archief 1828–1845 (toe­gangsnum­mer 1.05.11.15).

In 2010 is overi­gens een begin gemaakt met het dig­i­talis­eren van alle uit Suri­name afkom­stige archieven in het Nation­aal Archief in Den Haag. Na de dig­i­talis­er­ing wor­den de orig­ine­len van deze archieven gedurende een peri­ode van naar schat­ting 7 jaar overge­bracht naar het Nation­aal Archief Suriname.

Stap 8: Nation­aal Archief Suriname

Behalve de Volk­stelling 1921 en de archieven van de Burg­er­lijke Stand zijn in het Nation­aal Archief Suri­name nog vele andere voor de Suri­naamse fam­i­lieon­der­zoeker belan­grijke archieven te vin­den. Bijvoor­beeld een serie Slaven­reg­is­ters, betrekking hebbend op de peri­ode van 1830 tot 1863. Hierin zijn per­soon­s­gegevens van slaven per eige­naar (dat kan zijn een plan­tage of een par­ti­c­ulier) gereg­istreerd. De serie is helaas niet com­pleet.
Het Nation­aal Archief Suri­name beschikt ook over een grote col­lec­tie van his­torische Suri­naamse kranten.

Stap 9: Andere archieven

In Suri­name, Ned­er­land en andere lan­den zijn nog meer archieven en bib­lio­theken, waar zich gegevens bevin­den die voor uw fam­i­lieon­der­zoek van belang kun­nen zijn. De Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie pub­liceert hierover regel­matig in haar tijd­schrift Wi Rutu.

Stap 10: Onder­zoeks­gids Sranan Famiri

Als laat­ste stap (of moeten we zeggen: als eerste stap?) wijzen wij u op het bestaan van de door het Cen­traal Bureau voor Genealo­gie uit­gegeven onder­zoeks­gids Sranan Famiri. De gids is geschreven om (aspi­rant) genealo­gen op pad te helpen. Uit­ge­breid wor­den de in Suri­name, in Ned­er­land en elders bewaarde bron­nen voor fam­i­liegeschiede­nis bespro­ken, maar ook is er veel aan­dacht voor wat men thuis, in fam­i­liekring of op het inter­net aan infor­matie kan ver­garen. Daar­naast is er in de gids ruim aan­dacht voor de his­torische con­text. Hier­door is het boek ook inter­es­sant voor wie meer wil weten over de geschiede­nis van Suri­name, verteld als het ver­haal van zijn bewoners.

De Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie wenst u veel suc­ces bij uw onderzoek!