DOELSTELLING VAN DE SSG

1) Behulpzaam zijn bij het tot stand brengen van onderlinge contacten en informatie-uitwisseling tussen mensen met interesse in Surinaamse familiegeschiedenis in de meest ruime zin. Middelen hiervoor zijn:
– het opzetten van een lijst/database van uitgezochte en in onderzoek zijnde familienamen,
– het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten.

2) Ontsluiten van bronnen voor Surinaams familie-onderzoek, zowel door het verzamelen en publiceren van bestaande archiefoverzichten en -inventarissen, als door het optreden als gesprekspartner naar instellingen in Suriname en Nederland om archieven (beter) toegankelijk te maken voor Surinaams familie-onderzoek. Middelen: een tijdschrift, specifieke bronnenpublicaties, archiveren van fotomateriaal, een Internet-website.

3) Bieden van ondersteuning aan beginnende en gevorderde onderzoekers over wijze van aanpak (bij onderzoek in familiekring, in archieven, of op Internet), het oplossen van technische puzzels (zoals familierechtelijke vraagstukken) en het vinden en benutten van historisch achtergrondmateriaal. Het bemiddelen bij cursussen terzake hoort hier ook bij.

DE STICHTING BRENGT HET VERLEDEN DICHTERBIJ

De Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) is begin 2001 opgericht. Steeds vaker voelen mensen de behoefte om meer te weten over het verleden van de eigen familie, met andere woorden over de eigen voorouders.
Dat is in Suriname en Nederland onder mensen van geheel of gedeeltelijk Surinaamse origine niet anders. Die interesse wordt vaak concreter bij het klimmen der jaren, maar er zijn onder de genealogen ofwel ‘familiehistorici’ ook veel jongeren te vinden. Het wroeten in het verre verleden is nu eenmaal een spannende en uitdagende bezigheid.

Ervaring komt goed van pas, maar u hoeft echt geen professor te zijn om aan de slag te gaan. Al doende leert men. Om de eerste schreden op het pad van de genealogie te vergemakkelijken is er de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG). De Stichting moedigt aan en kan ideeën aan de hand doen over hoe het ‘spoorzoeken’ het beste aangepakt en waar de gezochte gegevens gevonden kunnen worden.
Het zoeken moet u in hoofdzaak zelf doen. Dit maakt het ook tot een persoonlijke belevenis. Toch is genealogie ook een sociale bezigheid. Uitwisseling van kennis en ervaringen is belangrijk. De Stichting brengt mensen bij elkaar die een stuk geschiedenis (soms zelfs gemeenschappelijke voorouders) met elkaar delen. Met wat de een te weten gekomen is kan vaak ook een ander zijn of haar voordeel doen.

ZOEKTOCHT NAAR JE EIGEN WORTELS
Eenvoudige gegevens als jaartallen van geboorte, huwelijken en overlijden zijn het basismateriaal dat nodig is voor de speurtocht naar de eigen familiegeschiedenis. Voor een gedeelte zijn deze gegevens vaak binnen de eigen familiekring te achterhalen. Is dat niet het geval dan kan men terecht in archiefinstellingen, soms ook in bibliotheken en tegenwoordig steeds vaker op internet.

De voor de beoefenaar van Surinaamse genealogie belangrijke archieven en bibliotheken bevinden zich verspreid over heel Nederland (soms dichter bij huis dan u denkt) en natuurlijk in Suriname. Soms moeten gegevens gehaald worden uit archieven in andere landen. De voorouders van Surinamers komen immers uit alle werelddelen. De Stichting brengt de voor Surinaamse genealogen belangrijke instellingen in kaart en zet zich in om de toegankelijkheid van de gegevens te verbeteren.
Hebt u eenmaal de basisgegevens, dan kan de zoektocht naar uw familiegeschiedenis pas echt beginnen. Genealogie is immers meer dan feiten, het is ook het interpreteren ervan. Door het lezen van boeken over de geschiedenis van de Surinaamse samenleving wordt het mogelijk u in te beelden hoe het in vroeger tijden geweest is. Daarmee komt niet alleen het verleden weer tot leven, maar ook het leven van uw eigen voorouders. Zo leert u ook iets over wie u zelf bent en waarom.

BEGINNERSAVONDEN ONDER LEIDING VAN GEVORDERDEN
Weet u niet hoe te beginnen, wees gerust, de Stichting houdt geregeld beginnersavonden. Ervaren donateurs wijzen u de weg in de archieven en geven u tips. Vaak worden deze avonden ook door gevorderden bezocht om nuttige (en leuke) contacten op te doen en ervaring en kennis uit te wisselen. In de genealogie ben je nooit te wijs om te leren.

KONMAKANDRA
Jaarlijks houdt de Stichting haar Konmakandra, een bijeenkomst waarop donateurs hun gegevens kunnen vergelijken, gezellig kunnen bijpraten en lezingen kunnen bijwonen. Tijdens de bijeenkomst blikt het bestuur van de Stichting ook terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en vooruit naar wat er aan toekomstplannen op tafel ligt.

FAMILIEREGISTER
Het Familieregister, dat u jaarlijks ontvangt, biedt een overzicht van alle families, plantages en andere onderwerpen waarover onze donateurs informatie respectievelijk vragen hebben. U kunt dan direct zien met wie u in contact kunt treden om uw vragen beantwoord te krijgen of om uw kennis mee te delen. Het register is uiteraard voorzien van alle noodzakelijke privacy-bescherming. (Zie achterzijde van deze folder.)

WI RUTU
De Stichting geeft het tijdschrift Wi Rutu uit dat tweemaal per jaar verschijnt. Het blad biedt beoefenaars van Surinaamse genealogie de gelegenheid om het resultaat van hun werk onder de aandacht te brengen. U zult er veel informatieve en inspirerende artikelen in kunnen vinden. In de afgelopen drie jaar zijn onder meer bijdragen verschenen over Surinaams-Chinese familienamen; vrije in Afrika geboren burgers van Suriname uit de slaventijd; de reden waarom onder Oosteuropese Joden de familienaam Surinamer voorkomt; het nageslacht van gouverneur Wichers via zijn buitenechtelijke mulatte zoon; de eerste bewoners van Albina; het voorgeslacht van Abraham George Ellis (1846-1916), de eerste (en tot nu toe enige) Surinamer die in Nederland minister was. Nuttig is ook de lopende serie artikelen over archiefcollecties in Nederland, Suriname en elders die voor de Surinaamse familieonderzoeker van belang kunnen zijn.

WEBSITE
Op onze Website www.surinaamsegenealogie.nl staan allerlei activiteiten en wetenswaardigheden vermeld. Een aantal mensen hebben gegevensbestanden aan de Stichting ter beschikking gesteld om op de website te plaatsen. Ook biedt de site de mogelijkheid om met andere genealogen in contact te treden en vragen te stellen. Daarnaast is er een forum voor interactief contact.

NIEUWSFLITS
Onze Nieuwsflits, die u via e-mail of per post ontvangt, houdt u op de hoogte van nieuwe publicaties, belangwekkende manifestaties en ander nieuws.

KORTOM, DE STICHTING
– is een ontmoetingsplaats voor mensen met een interesse in Surinaamse familiegeschiedenis, waar zij met elkaar in contact kunnen komen en informatie uitwisselen, – biedt een helpende hand voor zowel beginnende als gevorderde onderzoekers als het gaat om hoe genealogisch onderzoek aan te pakken, welke hulpmiddelen ter beschikking staan en hoe het resultaat van het onderzoek op de meest efficiënte wijze vast te leggen,

– is een actieve belangengroepering die instellingen in Suriname en Nederland stimuleert om hun archieven toegankelijker te maken voor Surinaams familie-onderzoek, die ten behoeve van haar donateurs de vindplaatsen van genealogische gegevens in kaart brengt en overzichten van de daar aanwezige bestanden publiceert.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Om deze doelen te bereiken werkt de Stichting voor Surinaamse Genealogie samen en onderhoudt zij contacten met onder meer het Nationaal Archief (NA) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) beide in Den Haag, het Stadsarchief Amsterdam en de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS).
Andere instellingen in Suriname en Nederland die voor de Surinaamse genealogie zeer nuttig kunnen zijn en waarmee contact bestaat zijn: het Nationaal Archief Suriname en het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname en verschillende genealogische verenigingen in Nederland. Samenwerking en contacten met andere hiervoor in aanmerking komende organisaties wordt voortdurend nagestreefd.